Боао био-фармацевтска инсулинска работилница

Соба на АХУ

Коридор за чиста соба

Чиста соба врата и прозорец

Чиста просторија на земја

Фармацевтска опрема

Работи на цевки