Шенгајско инженерство за чистење на таблети

Соба на АХУ

Чиста просторија AC и LED светилка

Електрична контрола

Фармацевтска лабораторија

Фармацевтски суровини

Соба за обработка