Работилница за фармацевтска синтеза на ЗБД

Контрола на пристап

Пресоблекувална

Коридор за чиста соба

Чиста соба

Контролен систем

Процес на цевки

Соба за обработка